Bảng hiệu backdrop bằng mica uốn nổi sáng led bên trong